31 mei 2024 - Erwin Asselman

Vanuit onze kracht als bruggenbouwer dragen wij bij aan versnelling van de circulaire bouweconomie

Giesbers Ontwikkelen en Bouwen in Wijchen is een initiërende en ontwikkelende bouwer met een krachtige missie. ‘Samen met ambitieuze partners willen wij impact maken door versnelling van de circulaire bouweconomie.’ VG Visie is in gesprek met John de Beijer, Directeur, Paul van Doorn, Senior Conceptontwikkelaar en Nanet Hendriks, Planontwikkelaar.

‘Giesbers Ontwikkelen en Bouwen is één van de bedrijven binnen de Giesbers Groep Ontwikkelen en Bouwen’, schetst John. ‘De Giesbers Groep op haar beurt valt onder moederconcern Trebbe Holding BV uit Enschede. Samen met onze zusterbedrijven vormen wij een krachtige bundeling van ondernemingen, actief in bouw en vastgoedontwikkeling. Elk met onze onderscheidende kenmerken bedienen wij de Nederlandse markt. Binnen de Groep is alle expertise in huis, waardoor we ontwikkel- en bouwprocessen kunnen initiëren, organiseren en beheersen.’

Best passende huisvestingsoplossing

‘Onze kracht bij Giesbers in Wijchen is dat wij op eigen wijze werken aan een meer duurzame, toekomstbestendige en circulaire manier van ontwikkelen en bouwen’, vervolgt John. ‘Dit doen we voor niet alledaagse opgaven. De wens van onze opdrachtgever is uiteraard het uitgangspunt. Onze meerwaarde is de werkelijke wensen en behoeften achterhalen van de toekomstige gebruikers. We willen dus de vraag boven water krijgen achter het vraagstuk. Totdat we die doorgronden, vragen we door. Want met de werkelijke behoeften in beeld ontrafelen we zelfs de meest complexe opgave en bieden we onze opdrachtgever de best passende huisvestingsoplossing. Duurzame nieuwbouw of verrassende, duurzame aanpassingen aan bestaande bouw.’

Lowtech installaties

Paul: ‘Een voorbeeld van zo’n complexe opgave is ontwerp en uitbreiding van het Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland. Hier hanteren we de principes van lowtech installaties. We bouwen een box in een box, waardoor het klimaat in de binnenste box, met alle archeologische vondsten, op ‘pauze’ kan worden gezet. Zo realiseren we een klimaatzone met minder techniek en dus minder energie dan gangbaar, met als gevolg zo min mogelijk temperatuurschommelingen in het depot.’ Nanet: ‘Denk maar aan een aloude wijnkelder. Dat is de beste natuurlijke klimaatkast die er is.’

Anticiperen op grote opgaven

Paul: ‘Pakweg 7 jaar geleden concludeerden wij als organisatie dat we met een duidelijker antwoord moesten komen op duurzaamheid en op de transities, die wij op onze branche zagen afkomen. De energietransitie speelde in die tijd al, maar ondertussen zijn er transities bij gekomen. Een belangrijke is die naar de circulaire economie, maar ook natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Eén van onze antwoorden was het verder versterken van onze relatie met diverse partners om zo te anticiperen op grote opgaven in het licht van duurzaam en toekomstbestendig bouwen. Partners die onze drijfveren herkennen. Wij zijn een bruggenbouwer; we verbinden en organiseren, adviseren en regisseren, waarbij we onze samenwerkingspartners nodig hebben. Vanuit deze centrale positie nemen wij onze integrale verantwoordelijkheid, maken we impact en versnellen we.’

Impact maken met SDG’s

‘Met vijf SDG’s in het bijzonder kunnen wij betekenisvol zijn’, vervolgt Paul. ‘De eerste drie zijn Duurzame energie, Circulaire economie & Circulair bouwen en Klimaatactie. De laatste is tweeledig. Enerzijds beperken van klimaatverandering, bijvoorbeeld door de CO2-impact te reduceren. Anderzijds anticiperen op de al gaande klimaatverandering met klimaatadaptieve maatregelen voor gebouwen en gebieden. Hieraan koppelen we de wens voor een groenere, klimaatadaptieve omgeving. En daarbij – onze vierde SDG – Behouden en versterken we biodiversiteit. Dit alles kunnen wij niet alleen. Daarom gaan we Partnerschappen aan om onze doelstellingen te bereiken. Deze vijf SDG’s hebben we als bedrijfsdoel omarmd. In de praktijk hebben we echter te maken met een bijzondere uitdaging; er wordt gefocust op energietransitie, ook door de overheid. Maar energietransitie concurreert met circulaire economie, denk aan zonnepanelen en windmolens. Daarom buigen wij ons over de vraag hoe we meer lowtech kunnen werken, zoals bij het Archeologisch Depot. Met minder technische maatregelen en dus minder milieubelastende materialen willen wij energieneutrale, energetisch goede, comfortabele woningen realiseren.’

PUUR Wonen: 56 grondgebonden woningen in duurzaam kruislaaghout

Jonge generatie

‘Als bruggenbouwer moeten we kennis en expertise vergaren op de verschillende, actuele thema’s’, gaat Paul verder. ‘Dit doen we met jonge, ambitieuze mensen die we aannemen. Wanneer zij binnenkomen als intrinsiek gemotiveerde student, bieden wij hen de mogelijkheid bij ons af te studeren met een deep dive op transitieonderwerpen. Als er een fijne samenwerking is ontstaan, volgt vaak een traineeship. Deze jonge generatie draagt op natuurlijke, soepele wijze bij aan de noodzakelijke verandering in de bouwkolom en daarmee aan onze organisatie. Hun kennis en frisse kijk motiveert ook de generatie, die niet snel een onbekende richting inslaat. Nanet is een voorbeeld van dit beleid. In 2018 heeft zij onderzoek gedaan naar materiaalimpact.’

Nanet: ‘Ik studeerde bouwkunde met een technische en materiaalkundige invalshoek. De vraag ‘hoe kunnen we op materiaalniveau woningen verbeteren in het kader van milieubewust bouwen?’ stond centraal in mijn onderzoek. Al in die tijd kwam hout naar voren als oneindige, biobased grondstof en daarmee als duurzaam alternatief.’

Casa Vita: een complex in houtbouw van ruim 100 appartementen waarvan een derde sociale huur

Oneindig beschikbare materialen

Paul: ‘Het belangrijkste van Nanets onderzoek was het inzicht dat veel grondstoffen, die we als sector gebruiken, eindig zijn. Zelfs zand is eindig, evenals beton en staal. Het advies van Nanet en haar afstudeerpartner was: ‘ga kijken naar oneindig beschikbare materialen als hout en start alvast met het vervangen van het betonnen casco, die kiloknaller aan materiaal’. Haar onderzoek heeft ons aan het denken gezet. Vanuit mijn rol als conceptontwikkelaar, waarbij ik aan de voorkant van een project zit, kijk ik mee en stel de vraag ‘kunnen wij de aanbevelingen uit deze onderzoeken implementeren in projecten om te ontdekken: kan iets wel of niet?’ In het kader van Nanets bevindingen zijn we gaan zoeken naar een project, waarin we haar onderzoeksconclusie kwijt konden. We zochten naar een pilotproject, dat gaandeweg een volwaardig project is geworden; een complete, prachtige woonwijk in hout, PUUR Wonen in Eindhoven.’

John: ‘Deze aanpak is typisch voor ons Giesberskarakter. Als initiërende en ontwikkelende bouwer praten wij niet alleen over duurzame oplossingen en toepassingen, we brengen ze meteen in praktijk. Dit project heeft ons veel opgeleverd aan kennis en ervaring en is een voorbeeld van verantwoord pionieren, ontdekken en leren. Bovendien heeft PUUR Wonen mooi laten zien dat traditionele verhoudingen binnen de bouwkolom tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, onderaannemer en leveranciers tot partnerships kunnen leiden. Deze manier van samenwerken was een uitgesproken wens van ons. Hiermee hebben we tevens een volgend project verworven; Casa Vita. Dit wordt de volgende stap in houtbouw. Een complex van ruim 100 appartementen waarvan een derde sociale huur.’

‘MET MINDER TECHNISCHE MAATREGELEN EN DUS MINDER MILIEUBELASTENDE MATERIALEN WILLEN WIJ ENERGIENEUTRALE, ENERGETISCH GOEDE, COMFORTABELE WONINGEN REALISEREN’

John de Beijer, Paul van Doorn en Nanet Hendriks

Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland: grootste archeologische schatkamer van Nederland wordt een lowtech gebouw

Cultuuromslag nodig

John: ‘Toekomstbestendig, circulair bouwen vraagt om een cultuuromslag bij alle betrokken partijen. Dat geldt beslist ook voor onze sector.’

Nanet: ‘Circulaire economie vraagt van zichzelf al om een andere blik en een andere waardering. Geld is niet meer de enige waardering. Geld is makkelijk te kwantificeren; een zwart of rood getal. Maar andere waarden, die net zo belangrijk zijn, hoe kwantificeer je die? Bijvoorbeeld ‘leefomgeving’? Dat je daar gelukkig bent. Hoe vertaal je dat naar economische waarde? En hoe haal je daar omzet uit? Dat is lastig. Dat vraagt van betrokkenen een andere manier van denken.’

John besluit: ‘Als onze sector in de spiegel kijkt, moeten we de vraag durven stellen: ‘hoe groot is ons innovatief vermogen?’ Giesbers is nooit een volger, maar wil in de kopgroep zitten en blijven. En dat brengt me bij wat Paul zei, dat we op een zeker moment hebben gezegd ‘er moet iets gebeuren, we moeten tempo maken. Niet afwachten maar in actie komen’. Dat moet je bedrijfsmatig verstandig doen; je kunt niet alles in één keer omgooien. Pak de pareltjes beet, leer ervan en ga vervolgens opschalen en versnellen. Niet theoretisch, niet langer pilotprojecten draaien, maar echte projecten in het veld. Wij zijn groot genoeg in de totale portefeuille om op een bepaald moment te besluiten: we gaan het doen en ondervinden. Een recent voorbeeld van een parel is De Groene Afslag tussen Bussum en Laren. Voor dit initiatief van aanjager Lucas Mol gaan we een pand, dat al 25 jaar leegstaat, transformeren tot een circulaire hotspot, een toonbeeld van circulair bouwen, dat bewijst dat het anders kan. En anders moet.’

De Groene Afslag: een circulaire hotspot en een toonbeeld van circulair bouwen

‘ALS INITIËRENDE EN ONTWIKKELEN- DE BOUWER PRATENWIJ NIET ALLEEN OVER DUURZAME OPLOSSINGEN EN TOEPASSINGEN, WE BRENGEN ZE METEEN IN PRAKTIJK’
Persoonlijke vragen Paul van Doorn, Senior Conceptontwikkelaar Giesbers Ontwikkelen en Bouwen Wijchen

WAT IS HET ALLERBELANGRIJKSTE DAT WE NU NODIG HEBBEN IN DE WONINGMARKT?
Woningen waar daadwerkelijk behoefte aan is. Dat gaat zeker over betaalbare woningen voor een brede doelgroep, maar ook over goede levensloopbestendige woningen en woningen voor de bovenkant van de markt die zorgen voor een goede doorstroom
WELKE FACTOREN ZIJN BELANGRIJK VOOR DE WOONMILIEUS VAN DE TOEKOMST?
Zeker bij binnenstedelijke opgaven zijn dat aandacht voor ontmoeten en verbinden in combinatie met duurzame woningen en mobiliteit binnen een gezonde leefomgeving. Denk hierbij aan voldoende groen om beweging te stimuleren en om te kunnen anticiperen op klimaatadaptatie (zowel hevigere buien, droogte als hittestress)
HOE ZIE JIJ JE EIGEN ROL?
Als bruggenbouwer tussen alle stakeholders

OP WELKE MANIER KAN DE MARKT BIJDRAGEN OM DE PROBLEMEN OP DE WONINGMARKT AAN TE PAKKEN?
Door de juiste producten aan te bieden op de juiste plek, dus vraag en aanbod veel beter op elkaar af te stemmen
WAAR LIGGEN DE MEESTE KANSEN, BINNENSTEDELIJK OF IN HET BUITENGEBIED?
Rondom mobiliteitsknooppunten en waar functies gecombineerd worden, zodat de noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn
HOE SPELEN WE IN OP TRENDS ALS GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN?
Het belangrijkste is ontmoeten en verbinden, in eerste instantie in de openbare ruimte, maar zeker ook binnen gebouwen in de vorm van gemeenschappelijke voorzieningen die ook kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid

Persoonlijke vragen Nanet Hendriks, Planontwikkelaar Giesbers Ontwikkelen en Bouwen Wijchen

HOE HOUDEN WE WONEN BETAALBAAR?
Door een passend aanbod te bieden – beter afgestemd op de lokale vraag – dragen we bij aan een betere balans, betere verdeling van de beschikbare en nieuwe woningen. Door niet alleen goedkoop en efficiënt te bouwen, maar ook door naar het lokale vraagstuk te kijken, komen betaalbare (ook bestaande) woningen beschikbaar
WELKE BIJDRAGE WIL JIJ LEVEREN?
Enthousiasme voor en een kritische blik op de leefomgeving, zodat we plekken bouwen waar gebruikers blij van worden! Pas dan is het écht duurzaam, want dan blijft men er gebruik van maken in de toekomst
HERONTWIKKELING OF NIEUWBOUW?
Een gezonde balans tussen beide, op de juiste plekken. Want die plek, die is voor altijd
ZETTEN WE IN OP STANDAARDISERING OF BLIJVEN WE MAATWERK LEVEREN?
Een combinatie van beide. Aan de ene kant is de woningbouwopgave gebaat bij snelheid en volume, dit kan door standaardisatie. Maar aan de andere kant moeten de kwaliteit van de leefomgeving en toekomstbestendigheid van de gebouwen goed zijn, want pas dan vullen we de behoefte ook duurzaam in. Die laatste twee aspecten vragen om maatwerk, door inpassing op een binnenstedelijke locatie of het ontwerpen van een woonproduct dat past bij de huidige én toekomstige woonbehoefte. Er is dus behoefte aan een voldoende adaptieve of flexibele vorm van standaardisatie

HOE KUNNEN DE WOONBLOKKEN VAN DE TOEKOMST BIJDRAGEN AAN EEN LEVENDIGE OMGEVING WAAR ONTMOETING MOGELIJK IS?
Dit is bijna een antropologische of sociologische vraag. Woonblokken van de toekomst, daarvoor moeten we buiten huidige standaarden en traditionele oplossingen durven kijken en meer naar hoe mensen zouden willen leven. Wat willen we wel collectief, wanneer zoeken we sociaal contact, wat gebruiken we liever privé en welke wereld bevindt zich daar tussenin
WELKE LEVENSLES HEB JE GELEERD EN VAN WIE?
Van mijn vader: “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister” van Goethe. Als iets beperkt of begrensd is, kan het juist kansen bieden en kom je tot de mooiste ideeën en oplossingen
HOE GA JE OM MET ERGERNISSEN?
Praten! Door over ergernissen te praten zie ik soms de humor ervan in, blijkt het toch wel mee te vallen of wordt me zo nu en dan een spiegel voorgehouden
NAAR WELKE PODCAST LUISTER JE GRAAG?
De Universiteit van Nederland: op een luchtige manier worden onderwerpen die mij boeien, maar niet dagelijks bezighouden beknopt besproken. En zo kom ik weer aan leuke weetjes
WAT BETEKENT DUURZAAMHEID VOOR JOU?
Duurzaamheid betekent voor mij een goede en gezonde toekomst. Een kwalitatieve leefomgeving is daar een belangrijk onderdeel van. Hoe beter we deze leefomgeving nu inrichten, hoe houdbaarder ons geluk is

Persoonlijke vragen John de Beijer, Directeur Giesbers Ontwikkelen en Bouwen Wijchen

HOE KUN JE AANTREKKELIJKE WONINGEN BLIJVEN BOUWEN IN DEZE MARKT?
Door goed te luisteren naar de werkelijke woonbehoefte en beschikbare middelen hiervoor zo effectief mogelijk in te zetten. Dus voorkomen van verspilling in complexe processen en van productkwaliteiten die niet bijdragen aan woongenot en duurzaamheid
MOET DE REGIE WEER BIJ HET RIJK LIGGEN OF JUIST LOKAAL HOUDEN?
Beide zijn van belang om met de juiste stimulansen tot invulling van woonbehoeften te komen. En tegelijkertijd aan de noodzakelijke transities bij te dragen, waarbij het wenselijk is landelijk ambities/eisen gelijk te trekken
WAT MOTIVEERT JOU?
Ik ben gepassioneerd en gemotiveerd om onze organisatie mee te laten bewegen met de continu veranderende wereld om ons heen. Het is van groot belang de koers voor onze organisatie scherp voor ogen te houden en continu aan te passen zodat deze blijft aansluiten bij de actuele situatie. Dat vraagt flexibiliteit, verantwoordelijkheid nemen en toekomstgericht omgaan met onze leefwereld. Dit zijn voor mij belangrijke uitgangspunten om de duurzame uitdagingen in ons werk aan te gaan
WAT IS JE DIEPSTE DRIJFVEER?
Goed luisteren naar de jonge generaties en mijn ervaring inzetten om hen te helpen bouwen aan een mooie duurzame toekomst. Hierbij kritisch durven zijn, wat kunnen wij doen en bijdragen, welke duurzame impact hebben wij op de gebouwde omgeving. Het is belangrijk continu kleine, overzichtelijke stappen te zetten die meetbaar zijn zodat we blijven verbeteren

All rights reserved © 2024 Young Media